rencut

Ramesh Tripathi

Ramesh Tripathi

Founding Director
Shyam Rao Shirke

Shyam Rao Shirke

Founding Director
Chandra Shekhar Tiwari

Chandra Shekhar Tiwari

Founder and Chief Executive Officer